Publikacje w roku 2013


Aktywność biologiczna głównych typów gleb polski

Acta Agrophysica Monographs
Rok : 2013
ISBN : 978-83-89969-17-0
Zeszyt : 4
Strony : 1 - 69
  PDF 
Autorzy: Jan Gliński1, Teresa Włodarczyk1, Małgorzata Brzezińska1, Paweł Szarlip1

1Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Streszczenie :

Badanie potencjalnej biologicznej aktywności gleb Polski dotyczyło powszechnie występujących na terenie Polski gleb brunatnoziemnych (Eutric Cambisols), płowoziemnych (Haplic Luvisols) i czarnoziemnych (Haplic Phaeozems) o zróżnicowanym składzie granulometrycznym, pH i z różną zawartością Corg. Były również badane, w niewielkiej liczbie, gleby bielicowe (Haplic Podzols), glejowe (Mollic Gleysols), torfowe (Eutric Histosols) i rędziny (Rendzic Leptosols). Analizy wykonywano w ustalonych laboratoryjnych warunkach, na materiale glebowym zgromadzonym w Bazie Danych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Przedstawiono wiele danych dotyczących potencjalnej aktywności biologicznej gleb Polski, opublikowanych w różnych pracach, dotyczących głównych wskaźników aktywności: produkcji i absorpcji N2O, oddychania (respiracji), aktywności dehydrogenazowej i metanotroficznej gleb.

Słowa kluczowe : aktywność biologiczna, mineralne gleby Polski
Język : angielski